Tag Archives: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ดังนั้นจึงได้มีการนำความรู้นี้มาต่อยอด
พัฒนากลายมาเป็น “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้น จะไม่มีทางที่จะซ้ำหรือเหมือนกัน
ได้เลย ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นญาติ พี่น้อง หรือแม้แต่เป็นฝาแฝดกันก็ตามและเราสามารถแบ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือออก
ได้ตามการใช้งานและประโยชน์ได้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามใช้งาน ดังนี้
1.เครื่องบันทึกเวลา คืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเวลาตามที่เรากำหนด โดยเราจะทำการบันทึกลายนิ้วมือของบุคคลนั้นๆไว้
ในหน่ายความจำของเครื่องก่อน เพื่อนทำการจัดเก็บเข้าไปในฐานข้อมูล และเมื่อบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลไว้แล้ว ทำ
การสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บทันที
2.เครื่องควบคุมประตู คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดประตู โดยอาศัยหลักการคล้ายๆกับเครื่องบันทึกเวลา
นั่นก็คือต้องทำการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ที่เราต้องการอนุญาตให้เข้าออกเท่านั้น หากลายนิ้วมือตรงกับข้อมูลที่
จัดเก็บไว้ ประตูก็จะทำการเปิดนั่นเอง ซึ่งระบบนี้ จะช่วยทำให้สถานที่ที่ทำการติดตั้งนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้น เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการบันทึกข้อมูลการทำงาน
ของพนักงาน เพื่อทำการสังเกตพฤติกรรม และเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจของเราให้อยู่รอด และมีผลกำไรมากขึ้น
บางบริษัทใช้ข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างน่าทึ่งมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก