Tag Archives: สำรวจระดับ

อุปกรณ์ข้างในหน้าที่ พร้อมด้วยสกาด้า เทคโนโลยีที่ต้องรู้จักมักจี่

สกาด้า เป็นระบบสำรวจและพิเคราะห์ข่าวแบบ Real-time ใช้ในการสำรวจระดับตลอดจวบจนถึงดูแลการงานของระบบสั่งการในอุตสาหกรรมพร้อมกับงานวิศวกรรมมากมาย ดังเช่น งานด้านโทรคมนาคมติดต่อ การน้ำประปา การรักษาน้ำสกปรก การปกครองด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันรถพร้อมด้วยก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสร้างรถยนต์ การลำเลียง กรรมวิธีนิวเคลียร์ในโรงกระแสไฟฟ้าเป็นอาทิ แบบอย่างการใช้งานเช่นใช้ สกาด้า ตรวจดูข่าวเช่นการรั่วของเหลวที่ปรากฏภายในท่อขนส่งจากตัวตรวจหาแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ โดยส่งข่าวสู่ส่วนรวมของระบบ สกาด้า เป็นต้น

นอกจาก สกาด้า อาจปฏิบัติหน้าที่คำนวนและประเมินผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์นานา เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข่าวสารทางหน้าจอ หรือให้สัญญาณคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าวข้างต้น เช่นหากอุณหภูมิของเครื่องไม้เครื่องมือสูงเกินพิกัด ให้กระทำปิดวัสดุอุปกรณ์นั้นเป็นต้น โดยสั่งงานผ่าน PLC หรือ Controller ที่ติดต่ออยู่ เช่นนี้ สกาด้า สามารถเก็บสะสมประกาศที่ได้จากระบบคุมทั้งหมดไว้ในฐานประกาศเพื่อผู้ปฏิบัติงานหรือรายการอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ สกาด้า นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข่าว ไม่ก็ควบคุมระบบมากมาย จากส่วนรวม เพื่อให้ภารกิจของระบบรวมกันที่สัมพันธ์กัน แลเห็นทั้งมวลได้อย่างชัดแจ้งและมีความรวดเร็วต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่บังเกิด ระบบ สกาด้า ในยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร คุม และประเมินผลข่าวคราวจาก I/O ของเครื่องใช้ไม้สอยเช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงระดับที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการคืบหน้าให้มีความชำนาญรับความต้องการหยกๆ ของผู้บริโภค อย่างไม่ขาดระยะเสมอมา