Category Archives: เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟแบบพกพาต้องเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

ไม่ควรเสียบเครื่องปั่นไฟแบบพกพาเข้ากับระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัยโดยตรง (เช่น เต้ารับที่ผนัง) ควรเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับของเครื่องปั่นไฟโดยตรง หรือเสียบเข้ากับสายไฟต่อที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้ (มักเรียกบนบรรจุภัณฑ์ว่า “สายไฟเครื่องปั่นไฟ“) เนื่องจากเครื่องปั่นไฟแบบพกพาจะวางกลางแจ้ง ผู้ปฏิบัติงานต้องแน่ใจว่าสายไฟต่อที่ใช้นั้นได้รับการจัดอันดับโดยผู้ผลิตสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง และได้รับการรับรองจาก Underwriters Laboratories สำหรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตโดยรุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

ผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงสายไฟต่อ

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสะดุดหรือปิดสายพ่วงด้วยพรมหรือวัสดุบุรองที่ติดไฟได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและอาจถึงขั้นไฟไหม้ได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้สายไฟต่อในสภาพเปียกชื้น หากสายไฟต่อร้อนเมื่อสัมผัส แสดงว่ามีสายเกินและต้องเปลี่ยนหรือลดภาระ ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบสายไฟต่อทั้งหมดเป็นระยะเพื่อหาการหลุดลุ่ย บาดแผล รอยแตก สายไฟที่เปิดโล่ง และความเสียหายของปลั๊ก และเปลี่ยนสายที่เสียหาย ผู้ปฏิบัติงานควรเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเสมอก่อนที่จะเชื่อมต่อโหลดเข้ากับเครื่อง (นี่เป็นความจริงไม่ว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงหรือผ่านสายพ่วง) และเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานควรเชื่อมต่อเครื่องปั่นไฟสูงสุดก่อน และปลั๊กเสียหาย และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย ผู้ปฏิบัติงานควรเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเสมอก่อนที่จะเชื่อมต่อโหลดเข้ากับเครื่อง (นี่เป็นความจริงไม่ว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงหรือผ่านสายพ่วง) และเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานควรเชื่อมต่อเครื่องที่มีกำลังไฟสูงสุดก่อน และปลั๊กเสียหาย และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย ผู้ปฏิบัติงานควรเปิดเครื่องปั่นไฟราคาถูกแบบพกพาเสมอก่อนที่จะเชื่อมต่อโหลดเข้ากับเครื่อง (นี่เป็นความจริงไม่ว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงหรือผ่านสายพ่วง) และเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานควรเชื่อมต่อเครื่องที่มีกำลังไฟสูงสุดก่อน