Tag Archives: ติดฟิล์มกรองแสง

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมติดฟิล์มกรองแสง

61215_0_m_31_2013-02-03-12-10-58ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันทำให้นาโนเทคโนโลยีเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความสามารถในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมอง วัด หรือสัมผัสวัตถุในระดับนาโนได้อย่างแม่นยำ และผสมผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และศึกษาคุณสมบัติของสสารได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านอาหาร เกษตรกรรม การแพทย์ เครื่องสำอาง พลังงาน เครื่องนุ่งห่ม การกีฬา การทหาร คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและโทรคมนาคม

การพัฒนาระบบการทำงานฟิล์มกรองแสงรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างจากระบบเดิมที่ใช้อยู่ทั่วไปที่เป็นหัวใจ ได้แก่ ผู้บริโภคสามารถเลือกและพิสูจน์ตัวแผ่นฟิล์มกรองแสงได้ตามต้องการ ซึ่งการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะตัดแบบด้วยการใช้โปรแกรมที่มีความเฉพาะสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นแทนการใช้มีดคัตเตอร์กรีดลงบนกระจกรถยนต์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายบนกระจกรถได้เมื่อเปรียบเทียบข้อดีของระบบการติดตั้งนี้นอกจากจะมีความสวยงามกว่าการใช้มือตัดอย่างชัดเจนแล้ว ระบบนี้ยังสามารถลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลงได้กว่า 15% และลดเวลาในการติดตั้งลงได้เกือบ 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิ์เลือกใช้และพิสูจน์คุณภาพสินค้าเพื่อเลือกสรรสิ่งที่คิดว่าคุ้มราคาที่สุดโดยส่วนหนึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งปรากฏว่าสามารถลดความสูญเสียได้หลายอย่าง ทั้งในเรื่องสินค้า เวลา และต้นทุน และผลงานการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ออกมาก็เรียบร้อยสวยงามและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

เป็นโปรแกรมที่เพียบพร้อมในคุณสมบัติการบริหารจัดการที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ภายใต้ความถูกต้องแม่นยำของรูปแบบกระจกรถยนต์แต่ละรุ่นที่มีอยู่ในโปรแกรม นอกจากระบบการติดฟิล์มแล้วยังเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้สะดวกสบาย และเป็นระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบควบคุมสต็อกสินค้ารวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานตามลูกค้าโดยละเอียดอีกด้วย การออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถยนต์อย่างแน่นอน หากมองในเรื่องโอกาสและทางเลือกของผู้บริโภค การมีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆผุดเข้ามาในวงการธุรกิจติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์จะทำให้ร้านค้าที่มีการให้บริการติดตั้งแบบระบบเก่าตื่นตัว ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบแข่งขัน ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ๆหรือเร่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า นับเป็นผลดีของการสร้างนวัตกรรมเพราะคนไทยก็จะได้ใช้สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นในอนาคตต่อไป